חוק נתוני אשראיעיון בחוק נתוני אשראי

חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – שירות ללקוח

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירות נתוני אשראי

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': רישוי שירות נתוני אשראי ושירות מידע על עוסקים

Go

4

סעיף 2

רישיון

Go

4

סעיף 3

הרשם

Go

4

סעיף 4

פרסום עיקרי החוק

Go

4

סעיף 5

תנאים לקבלת רישיון

Go

4

סעיף 6

בקשה לרישיון

Go

4

סעיף 7

ערובה

Go

5

סעיף 8

דיווח לרשם על שינויים

Go

5

סעיף 9

ביטול או התליית רישיון

Go

5

 

פרק ג': פיקוח

Go

5

סעיף 10

סמכויות הרשם

Go

5

סעיף 11

תפיסת מחשב או חומר מחשב

Go

5

סעיף 12

הסמכה לצורך פיקוח

Go

6

סעיף 13

הפעלת הפיקוח

Go

6

 

פרק ד': הפעלת שירות נתוני אשראי

Go

6

סעיף 14

מנהל השירות

Go

6

סעיף 15

ייחוד העיסוק

Go

6

סעיף 16

נתונים בדבר אי תשלום חובות איסוף ומסירה

Go

6

סעיף 17

נתונים חיוביים חובת איסוף ומסירה

Go

7

סעיף 18

נתונים חיוביים איסוף ומסירה בהסכמה

Go

7

סעיף 19

המידע בדו"ח אשראי

Go

7

סעיף 20

תקופת החזקת מידע

Go

8

סעיף 21

דו"ח אשראי חלקי

Go

8

סעיף 22

הגבלת תקופת מסירת נתוני אשראי

Go

8

סעיף 23

ציון מועד

Go

8

סעיף 24

חובת העברת נתוני אשראי לבעל רישיון

Go

8

סעיף 25

קבלת דו"ח אשראי

Go

8

סעיף 26

דירוג

Go

8

סעיף 27

איסור פרסום מידע

Go

9

סעיף 28

התקשרות עם מבקש דו"ח אשראי

Go

9

סעיף 29

שימוש בדו"ח אשראי על ידי מקבל הדו"ח

Go

9

סעיף 30

זכות עיון

Go

9

סעיף 31

תיקון המידע

Go

9

סעיף 32

ערעור על החלטת בעל רישיון

Go

9

 

פרק ה': הפעלת שירות מידע על עוסקים

Go

10

סעיף 33

איסוף ומסירת מידע לגבי עוסק

Go

10

סעיף 34

מנהל השירות

Go

10

סעיף 35

החזקת מידע

Go

10

סעיף 36

ציון מועד

Go

10

 

פרק ו': שמירת סודיות, אחריות ותרופות

Go

10

סעיף 37

שמירת סודיות

Go

10

סעיף 38

אחריות במסירת מידע לבעל שירות נתוני אשראי

Go

10

סעיף 39

סייג לאחריות של בעל רישיון

Go

10

סעיף 40

הגנה לענין חוק איסור לשון הרע

Go

10

סעיף 41

עוולה בנזיקין

Go

10

 

פרק ז': עיצום כספי ועונשין

Go

10

סעיף 42

עיצום כספי

Go

10

סעיף 43

עדכון סכום העיצום הכספי

Go

11

סעיף 44

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

11

סעיף 45

הפרשי הצמדה וריבית

Go

11

סעיף 46

גביה

Go

11

סעיף 47

שמירת אחריות פלילית

Go

11

סעיף 48

ערעור על עיצום כספי

Go

11

סעיף 49

עונשין

Go

11

סעיף 50

אחריות בעל הרישיון ומנהל השירות

Go

12

 

פרק ח': שונות

Go

12

סעיף 51

הודעה על הרשעה בפלילים

Go

12

סעיף 52

ביצוע ותקנות

Go

12

סעיף 53

איסור התניה

Go

12

סעיף 54

שמירת דינים

Go

12

סעיף 55

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים מס' 5

Go

12

סעיף 56

תיקון חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה מס' 2

Go

12

סעיף 57

תיקון חוק שיקים ללא כיסוי מס' 5

Go

12

סעיף 58

הוראת מעבר

Go

13

סעיף 59

תחילה

Go

13

סעיף 60

חובת התקנת תקנות

Go

13

 


חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002*

 

פרק א': הגדרות

 

הגדרות

 
1. בחוק זה –

"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון לפי חוק זה;

"דו"ח אשראי" - דין וחשבון המכיל נתוני אשראי, או מידע על עוסקים, לפי הענין;

"הרשם" – רשם של שירותי נתוני אשראי ושל שירותי מידע על עוסקים שמונה לפי סעיף 3;

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
"הוועדה" - ועדת הכלכלה של הכנסת;

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 415 (ה"ח 279)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1080

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134

החלפת הגדרת "הועדה"

הנוסח הקודם:

"הועדה" - הועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, כל עוד לא קבעה ועדת הכנסת ועדה אחרת;

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"חוק שיקים ללא כיסוי" - חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

"לקוח" - יחיד לרבות בפעילותו כעוסק;

"מחשב", "חומר מחשב", "חדירה לחומר מחשב" ו"פלט" - כמשמעותם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

"מנפיק כרטיס חיוב" - תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, המנפיק כרטיסי חיוב;

"מקור מוסמך" - עסק, למעט תאגיד בנקאי או מנפיק כרטיסי חיוב, שמתקיימים לגביו שני אלה:

(1) הרשומות המוסדיות שעורך העסק בדבר אי-פירעון חובות, הן רשומות מוסדיות שמתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף 36 לפקודת הראיות;

(2) מחזור עסקיו השנתי אינו נמוך מ-25 מיליון שקלים חדשים או מסכום אחר שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

"נתוני אשראי" - מידע שהוא אחד מאלה:

(1) נתונים לגבי לקוח בדבר אי-פירעון חובות, פשיטת רגל ושיקים ללא כיסוי (בחוק זה - נתונים בדבר אי-תשלום חובות);

(2) נתונים בדבר אשראי שניתן ללקוח (בחוק זה - נתונים חיוביים);

"עוסק" - כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

"רישיון" - רישיון שירות נתוני אשראי או רישיון שירות מידע על עוסקים;

"רישיון שירות מידע על עוסקים" - רישיון להפעלת שירות מידע על עוסקים לפי הוראות סעיף 2(ג);

"רישיון שירות נתוני אשראי" - רישיון להפעלת שירות נתוני אשראי לפי סעיף 2(ב);

"שירות מידע על עוסקים" - איסוף, ניהול והחזקה של מידע על לקוח בפעילותו כעוסק בלבד, לצורך מסירה לאחר, כדרך עיסוק;

"שירות נתוני אשראי" - איסוף, ניהול והחזקה של נתוני אשראי על לקוח לצורך מסירה לאחר, כדרך עיסוק;

"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"השר" - שר המשפטים.

פרק ב': רישוי שירות נתוני אשראי ושירות מידע על עוסקים

רישיון

 
2. (א) לא יפעיל אדם שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים אלא לפי חוק זה.

(ב) הפעלת שירות נתוני אשראי תיעשה רק על פי רישיון שירות נתוני אשראי.

(ג) הפעלת שירות מידע על עוסקים תיעשה רק על פי רישיון שירות מידע על עוסקים.

הרשם

 
3. (א) השר ימנה, מבין עובדי המדינה, אדם הכשיר להיות שופט בית משפט שלום, להיות רשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי מידע על עוסקים.

(ב) הרשם ייתן רישיון להפעלת שירות נתוני אשראי ולהפעלת שירות מידע על עוסקים לפי הוראות חוק זה, והוא רשאי להתנות את הרישיון בתנאים.

(ג) הרשם ינהל מרשם של כל אחד מסוגי בעלי הרישיונות; המרשמים יהיו פתוחים לעיון הציבור.

(ד) הרשם ימלא כל תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה ויפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה.

פרסום עיקרי החוק

 
4. הרשם יביא את עיקרי ההוראות לפי חוק זה ואת זכויות הלקוחות לפיהם, לידיעת הציבור, באופן, בדרך ובמועדים שיקבע השר באישור הועדה.

תנאים לקבלת רישיון

 
5. (א) הרשם ייתן רישיון למבקש אם התקיימו כל אלה:

(1) מבקש הרישיון רשם את מאגר המידע כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות;

(2) מבקש הרישיון המציא ערובה, לפי הוראות סעיף 7;

(3) מבקש הרישיון לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לקבל רישיון, או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו; היה המבקש תאגיד - לא הורשעו בעבירה כאמור דירקטור המכהן בו או בעל השליטה בתאגיד.

(ב) היה לרשם יסוד סביר להניח שמבקש הרישיון ישתמש במידע שיקבל שלא למטרות חוק זה, או שלא יעמוד בדרישות החוק, רשאי הוא שלא לתת לו רישיון.

בקשה לרישיון

 
6. (א) בקשה לרישיון תוגש לרשם, ותכלול את אלה:

(1) שם המבקש, פרטי הזיהוי שלו, משלח ידו, מענו וכן שמו של המועמד להיות מנהל השירות, פרטי הזיהוי שלו ומשלח ידו; היה המבקש תאגיד, תכלול הבקשה גם את אלה: המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל פיהם הוא פועל, שמות בעלי השליטה בתאגיד, וכן שמות הדירקטורים והמנהלים, פרטי זיהוים ומענם;

(2) פרטים נוספים שקבע השר.

(ב) לבקשה יצורפו מסמכים לפי חוק זה ובהם מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן רישיון כאמור בסעיף 5(א)(1) ו-(3) ומסמכים הנדרשים לצורך המצאת ערובה לפי סעיף 5(א)(2).

(ג) הרשם רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לו לשם בדיקת הבקשה.

ערובה

 
7. (א) הרשם ידרוש ממבקש הרישיון, כתנאי למתן הרישיון, שיפקיד בידיו, להבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של בעל הרישיון, ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת, בסכום שיורה, בהתחשב בהיקף עסקו; השר יקבע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את סוגי הערבות או הערובה הנדרשים, את אופן קביעת סכומן, את המטרות שלשמן מותר להשתמש בהן, את דרכי הפקדתן ואת דרכי מימושן, אופן השבתן ומיהות הניזוקים הזכאים לפיצוי.

(ב) נוכח הרשם כי השתנו הנסיבות, באופן המחייב את שינוי הערבות או הערובה, רשאי הוא להורות על שינוין.

דיווח לרשם על שינויים

 
8. חל שינוי בפרט מהפרטים שנמסרו במסמכים לפי הוראות סעיף 6, ידווח על כך לרשם מבקש הרישיון או בעל הרישיון, לפי הענין, בתוך 30 ימים מהיום שנודע לו על השינוי, ויצרף את המסמכים הנוגעים לענין.

ביטול או התליית רישיון

 
9. (א) הרשם רשאי לבטל רישיון אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1) בעל הרישיון קיבל את הרישיון בהסתמך על עובדה לא נכונה שמסר, או שבעל הרישיון לא גילה עובדה שהיה עליו לגלותה לרשם;

(2) תנאי מהתנאים לפי סעיף 5 או תנאי ברישיון חדל להתקיים;

(3) בעל הרישיון הפר הוראה מהוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי הרישיון.

(ב) הרשם רשאי להתלות רישיון אם נוכח כי בעל הרישיון אינו מפעיל את השירות לפי הוראות חוק זה; לא הוגש כתב אישום בתוך 30 ימים מיום ההתליה, תתבטל ההתליה; הארכת תקופת ההתליה תהיה בצו של בית משפט.

(ג) לא יבטל הרשם רישיון ולא יתלה אותו אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

(ד) הודעה על התליית רישיון או ביטולו תפורסם בדרך שיקבע השר.

פרק ג': פיקוח

סמכויות הרשם

 
10. הרשם או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך בכתב (בסעיף זה - הרשם) יפקח על פעולות בעלי הרישיון, ולצורך זה רשאי הוא, בין השאר –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לשירות נתוני אשראי או לשירות מידע על עוסקים, ואשר דרושים למטרות פיקוח;

(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו פועל שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים, או למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי פועל בו שירות כאמור, ולערוך בו בדיקה; ואולם לא ייכנס הרשם למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לחדור לחומר מחשב המצוי ברשות בעל רישיון ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור, ובלבד שפעולות כאמור ייעשו רק על ידי בעל תפקיד המיומן לבצע פעולות אלה;

(4) לתפוס כל חפץ, לרבות מסמך, המצויים ברשות בעל רישיון, אם שוכנע כי הדבר דרוש לשם הבטחת ביצוע הוראות לפי חוק זה או כדי למנוע את הפרתן, ובלבד שתפיסת מחשב או חומר מחשב תיעשה לפי הוראות סעיף 11.

תפיסת מחשב או חומר מחשב

 
11. לענין תפיסת חפץ שהוא מחשב או חומר מחשב, יחולו הוראות אלה:

(1) הרשם יעתיק את חומר המחשב ויותיר את המקור בידי בעליו;

(2) סבר הרשם כי הותרת המקור של חומר המחשב בידי הבעלים עלולה לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו, יתפוס את המקור ויותיר העתק בידי הבעלים;

(3) סבר הרשם כי העתקת חומר המחשב או הותרתו בידי הבעלים עלולה לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו, יתפוס את חומר המחשב בלא להעתיקו;

(4) לא יפעל הרשם לפי הוראות פסקה (3) ולא יתפוס חפץ שהוא מחשב או רכיב מרכיביו אלא אם כן קיבל צו של בית משפט;

(5) בית המשפט ייתן צו לפי סעיף זה רק אם שוכנע כי התפיסה חיונית לביצוע הפיקוח; תוקפו של צו כאמור לא יעלה על 48 שעות, ולענין זה לא יובאו במנין השעות שבתות וחגים; בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו לאחר שנתן לבעלים הזדמנות להשמיע את טענותיו.

הסמכה לצורך פיקוח

 
12. הרשם לא יסמיך אדם לפי הוראות סעיף 10 אלא בהתקיים כל אלה:

(1) משטרת ישראל לא הודיעה כי היא מתנגדת למינוי מטעמים של ביטחון הציבור;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבע השר;

(3) הוא מיומן לביצוע פעולות של חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור.

הפעלת הפיקוח

 
13. פעל הרשם לפי הוראות פרק זה, יחולו ההוראות האלה:

(1) הרשם יערוך רשימה של כל החפצים שנתפסו אגב ביצוע הפיקוח, והמקומות שבהם נמצאו;

(2) לבעל רישיון או לאדם מטעמו, יינתן להיות נוכח בעת ביצוע הפיקוח, ויימסר לו העתק של רשימת החפצים שנתפסו;

(3) בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס חפץ, רשאי, לפי בקשת הרשם או לפי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות בו או לפלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט והכל בתנאים שיקבע;

(4) חפץ שנתפס יוחזר בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-15 ימים מהיום שנתפס, ואולם אם ראה הרשם כי החפץ דרוש לצורך הליך פלילי, יעבירו לידי המשטרה, ויחולו על החפץ הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

פרק ד': הפעלת שירות נתוני אשראי

מנהל השירות

 
14. (א) לא יפעיל בעל רישיון שירות נתוני אשראי בלי שמכהן בו מנהל לשירות שקיבל את אישורו של הרשם.

(ב) מנהל השירות לא יהיה אחד מאלה:

(1) תאגיד;

(2) מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף 5(א)(3).

ייחוד העיסוק

 
15. (א) בעל רישיון שירות נתוני אשראי, או מנהל השירות האמור לא יעסוק בעיסוק שאינו שירות נתוני אשראי, אלא אם כן קיבל לכך אישור מהרשם.

(ב) הרשם לא ייתן אישור לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר ששוכנע כי לא יהיה בעיסוק הנוסף, המבוקש, משום ניגוד ענינים או משום פגיעה בניהול התקין של שירות נתוני אשראי.

(ג) לענין סעיף זה לא יראו שירות מידע על עוסקים משום עיסוק נוסף.

נתונים בדבר אי-תשלום חובות – איסוף ומסירה

 
16. (א) בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי לאסוף על לקוח בלא הסכמתו נתונים בדבר אי-תשלום חובות רק ממקורות המידע לפי סעיף זה, כמפורט להלן וכפי שקבע השר:

(1) נתונים בדבר פשיטת רגל;

(2) נתונים מלשכות ההוצאה לפועל;

(3) נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי;

(4) נתונים מתאגיד בנקאי בדבר התראה ששלח ללקוח לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי, ואולם תאגיד בנקאי לא יעביר מידע לפי פסקה זו אלא בתום 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נגרע אחד השיקים ממנין השיקים שסורבו;

(5) נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק כרטיסי חיוב, בדבר התראה בכתב ששלח על כוונתו לנקוט הליכים לגביית חוב, ואולם תאגיד בנקאי או מנפיק כרטיסי חיוב לא יעבירו מידע לפי פסקה זו אלא בתום 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נפרע החוב ולא נערך הסדר לפירעונו; הוראות פסקה זו לא יחולו על חוב בשל הלוואה לרכישת דיור שנתן תאגיד בנקאי לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992;

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(6) נתונים בדבר אי-תשלום חובות, ממי שבעל הרישיון נוכח שהוא מקור מוסמך;

(7) נתונים מבית המשפט בדבר הוראה לפי סעיף 7 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כי בעל מניה או נושא משרה בחברה לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה;

(8) נתונים ממקורות מידע נוספים שקבע השר בתוספת, ומסוג שקבע, הכל באישור הועדה.

(ב) נתונים בדבר אי-תשלום חובות לפי סעיף זה יימסרו בדו"ח אשראי בלבד, והמסירה אינה טעונה הסכמת הלקוח.

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 415 (ה"ח 279)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1080

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134

(6) נתונים בדבר אי-תשלום חובות, ממי שבעל הרישיון נוכח שהוא מקור מוסמך, ואולם מקור מוסמך לא יעביר מידע לפי פסקה זו אלא לאחר שחלפו 90 ימים לפחות מהמועד שבו היה אמור החוב להיפרע וטרם נפרע;

נתונים חיוביים – חובת איסוף ומסירה

 
17. (א) איסוף ומסירת נתונים חיוביים על לקוח, ייעשו רק בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) וסעיף 18, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה.

(ב) בעל רישיון שירות נתוני אשראי, הרשאי למסור דו"ח אשראי לגבי לקוח, הכולל נתונים בדבר אי-תשלום חובות בהתאם להוראות סעיף 19(1), ימסור את הדו"ח האמור רק לאחר שאסף גם נתונים חיוביים, לגבי אותו לקוח, וכלל אותם, אם היו, בדו"ח האשראי האמור; איסוף ומסירה של נתונים חיוביים כאמור בסעיף קטן זה יהיו מתאגיד בנקאי בלבד.

(ג) השר, באישור הועדה, רשאי להחיל את הוראות סעיף קטן (ב) גם על איסוף ומסירה של נתונים חיוביים ממקורות מידע נוספים, וכן לקבוע תנאים ודרכי בדיקה ומסירה של הנתונים האמורים.

נתונים חיוביים – איסוף ומסירה בהסכמה

 
18. (א) בלי לפגוע בהוראות סעיף 17, בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי לאסוף ולמסור נתונים חיוביים על לקוח, אף אם בהתאם להוראות סעיף 17(ב) הוא לא רשאי היה לעשות כן, ובלבד שהלקוח הודיע בהודעה בכתב לרשם או לבעל רישיון, כי הוא מסכים שבעל הרישיון יאסוף וימסור נתונים חיוביים לגביו.

(ב) על איסוף ומסירת נתונים חיוביים לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

(1) נמסרה ההודעה לבעל רישיון - יעבירה מיד לרשם;

(2) הרשם יערוך רישום של הלקוחות שמסרו הודעה כאמור ברישה (בחוק זה - הרשימה);

(3) בעל שירות נתוני אשראי יהיה רשאי לאסוף ולמסור, בדו"ח אשראי בלבד ובהתאם להוראות החוק, נתונים חיוביים רק לגבי לקוחות ששמם מופיע ברשימה, ולצורך כך יבדוק, במועדים שקבע השר, את הרשימה;

(4) לקוח המבקש שאיסוף המידע עליו ייפסק, יודיע על כך לרשם, ושמו יימחק מן הרשימה;

(5) נוכח בעל רישיון שירות נתוני אשראי, לאחר שבדק, לפי הוראות פסקה (3), כי לקוח אינו מופיע עוד ברשימה, ימחק ויבער מיד את כל הנתונים החיוביים שאסף לגבי אותו לקוח.

(ג) השר רשאי לקבוע כי איסוף נתונים חיוביים בהתאם להוראות סעיף זה יהיה מתאגיד בנקאי, ממנפיק כרטיסי חיוב, ממקור מוסמך או ממקור מידע אחר, הכל כפי שיקבע, באישור הועדה.

המידע בדו"ח אשראי

 
19. בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי למסור דו"ח אשראי ולכלול בו רק פרטים מזהים של הלקוח, ואת נתוני האשראי שאסף על לקוח לפי הוראות סעיפים 16, 17 ו-18, כמפורט להלן:

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(1) נתונים בדבר אי-תשלום חובות כמפורט להלן, כפי שקבע השר באישור הוועדה:

(א) נתונים בדבר פשיטת רגל לפי סעיף 16(א)(1);

(ב) נתונים מלשכות הוצאה לפועל לפי סעיף 16(א)(2);

(ג) נתונים מבנק ישראל בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור לפי סעיף 16(א)(3);

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(ד) נתונים מתאגיד בנקאי, לפי סעיף 16(א)(4);

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(ה) נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק כרטיסי חיוב, לפי סעיף 16(א)(5);

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(ו) נתונים ממקור מוסמך, לפי סעיף 16(א)(6);

(ז) נתונים מבית המשפט לפי סעיף 16(א)(7) בדבר הוראה שנתן;

(ח) נתונים ממקורות המידע שקבע השר לפי סעיף 16(א)(8).

(2) נתונים חיוביים, לפי סעיפים 17 ו-18 וכפי שיקבע השר, באישור הועדה.

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 415 (ה"ח 279)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1080

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134

(1) נתונים בדבר אי-תשלום חובות כמפורט להלן, כפי שקבע השר באישור הוועדה:

(א) נתונים בדבר פשיטת רגל לפי סעיף 16(א)(1);

(ב) נתונים מלשכות הוצאה לפועל לפי סעיף 16(א)(2);

(ג) נתונים מבנק ישראל בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור לפי סעיף 16(א)(3);

(ד) נתונים מתאגיד בנקאי, לפי סעיף 16(א)(4), ואולם בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא יכלול בדו"ח האשראי נתונים לפי פסקה זו אלא אם כן בידיו נתונים בדבר שתי התראות לפחות שנשלחו ללקוח, במשך תקופה שאינה עולה על שנים עשר חודשים;

(ה) נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק כרטיסי חיוב, לפי סעיף 16(א)(5), ואולם לענין פסקה זו ימסור בעל רישיון שירות נתוני אשראי רק את מועד משלוח ההתראה ואת סוג השולח;

(ו) נתונים ממקור מוסמך, לפי סעיף 16(א)(6), ואולם בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא יכלול נתונים לפי פסקה זו אלא אם כן בידיו נתונים שהתקבלו בדבר אי-פירעון של לפחות שלושה חובות, ממקורות מוסמכים שונים;

תקופת החזקת מידע

 
20. בעל רישיון שירות נתוני אשראי יחזיק נתוני אשראי למשך תקופה של שבע שנים מיום קבלתם, וימחק ויבער כל נתון אשראי עם תום התקופה כאמור.

דו"ח אשראי חלקי

 
21. (א) אסף בעל רישיון שירות נתוני אשראי נתוני אשראי רק מחלק מסוגי מקורות המידע לפי סעיפים 16 או 18, יציין זאת בבירור בדו"ח האשראי, בדרך שקבע השר.

(ב) בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא יכלול בדו"ח האשראי נתוני אשראי רק מחלק מסוגי מקורות המידע המנויים בסעיפים 16 או 18 שמהם אסף מידע, אלא אם כן ביקש זאת מבקש דו"ח אשראי.

הגבלת תקופת מסירת נתוני אשראי

 
22. בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא ימסור דו"ח אשראי הכולל נתוני אשראי, כמפורט להלן:

(1) נתוני אשראי לפי סעיפים 16(א)(2), 16(א)(4) עד (8), 17(א) ו-18 - הקודמים למועד מסירת הדו"ח ביותר מחמש שנים;

(2) נתוני אשראי לפי סעיף 16(א)(1) - הקודמים למועד מסירת הדו"ח ביותר משבע שנים;

(3) נתוני אשראי לפי סעיף 16(א)(3) - שחלפה לגביהם תקופה של למעלה משלוש שנים מיום סיום תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, לפי הענין.

ציון מועד

 
23. בעל רישיון שירות נתוני אשראי יציין בדו"ח האשראי, לגבי כל נתון אשראי שהוא מוסר בדו"ח, את המועד שבו קיבל את הנתון.

חובת העברת נתוני אשראי לבעל רישיון

 
24. (א) פנה בעל רישיון שירות נתוני אשראי למקור מידע שממנו ניתן לאסוף מידע על לקוח, יעביר מקור המידע את המידע בתנאים ובמועדים שקבע השר באישור הועדה, וכאמור בפסקאות (1) עד (3):

(1) מקור מידע כאמור בסעיף 16(א)(1) עד (5) - לענין נתונים לגבי אי-תשלום חובות;

(2) מקור מידע שהוא תאגיד בנקאי - לענין נתונים חיוביים על לקוח, שלגביו רשאי בעל רישיון שירות נתוני אשראי למסור דו"ח הכולל נתונים לגבי אי-תשלום חובות;

(3) מקור מידע כאמור בסעיף 18(ג), כפי שקבע השר - לענין נתונים חיוביים על לקוח, בנסיבות האמורות בסעיף 18.

(ב) השר רשאי לקבוע, באישור הועדה, כי חובת העברת מידע תחול גם על מקורות מוסמכים כפי שיקבע, ובתנאים ובמועדים שייקבעו.

קבלת דו"ח אשראי

 
25. בעל רישיון שירות נתוני אשראי ימסור ללקוח בלא תמורה, על פי בקשתו, דו"ח אשראי מעודכן לגביו, ובו נתונים המצויים בידי בעל הרישיון באותה עת, בתוך 7 ימים מיום הבקשה; השר, באישור הועדה, רשאי לקבוע מועדים ותנאים למסירת דו"חות אשראי נוספים ללקוח, לרבות התנייתם, במקרים שקבע, בתשלום.

דירוג

 
26. נוכח השר שקיים צורך לאפשר לבעל רישיון שירות נתוני אשראי ליצור דירוג בדבר הערכת אמינותם של לקוחות לענין עמידתם בתשלומים על סמך נתוני האשראי שאסף לפי חוק זה, רשאי הוא להתיר זאת בתקנות, לפי מבחנים ובאופן שיקבע; בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו סוגי המידע שלגביהם יינתן הדירוג; תקנות לפי סעיף זה יהיו באישור הועדה.

איסור פרסום מידע

 
27. לא יפרסם אדם נתוני אשראי שהתקבלו מבעל רישיון שירות נתוני אשראי לפי חוק זה.

התקשרות עם מבקש דו"ח אשראי

 
28. (א) בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי למסור דו"ח אשראי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), רק למי שמסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את נתוני האשראי לצורך קבלת החלטה לאחת המטרות האלה:

(1) מתן אשראי ללקוח;

(2) מכירה או רכישה של נכס או שירות;

(3) התקשרות בענין המחאת זכויות או חובות;

(4) גביית חובות;

(5) התקשרות בחוזה שכירות וחידושו;

(6) התקשרות בחוזה העסקה.

(ב) בעל רישיון לא ימסור דו"ח אשראי אלא למי שמסר לו את שמו, מענו ופרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד - שם התאגיד ומספרו, מען משרדו הרשום ופרטי הזיהוי של מבקש הדו"ח.

שימוש בדו"ח אשראי על ידי מקבל הדו"ח

 
29. (א) מבקש דו"ח אשראי לא יעשה שימוש בנתוני האשראי שבדו"ח אלא לצורך קבלת החלטה בענין שעליו הוא מסר הצהרה כאמור בסעיף 28(א).

(ב) מקבל דו"ח אשראי לא ישלול מלקוח אשראי או טובת הנאה אחרת, ולא ישנה לרעה את תנאי האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת ההנאה של לקוח, על סמך דו"ח אשראי שאינו מעודכן; לענין סעיף זה, "דו"ח אשראי מעודכן" - דו"ח שנמסר למקבל דו"ח אשראי עד 60 ימים קודם לשימוש בו.

(ג) מקבל דו"ח אשראי ששלל או ששינה לרעה את תנאי מתן האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת הנאה אחרת של לקוח, יודיע על כך מיד ללקוח וימציא לו את הפרטים לגבי בעל הרישיון שממנו התקבל הדו"ח.

זכות עיון

 
30. לקוח זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהוא הרשהו בכתב, לעיין, בלא תמורה, במידע המצוי עליו במועד העיון אצל בעל רישיון שירות נתוני אשראי, לרבות המקורות שמהם התקבל המידע וכן בשמותיהם ובמעניהם של מי שקיבלו דו"ח אשראי בתוך תקופה של שישה חודשים שקדמו למועד העיון; השר, באישור הועדה, רשאי לקבוע הוראות למימושה של זכות העיון, לרבות מועדי העיון, והתנייתה בתשלום במקרים חריגים שקבע.

תיקון המידע

 
31. (א) לקוח הסבור כי מידע לגביו הנמצא במאגר המידע של בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא היה, בעת העברתו לבעל הרישיון, נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל הרישיון בבקשה למחקו, להשלימו או לתקנו, או להוסיף לגביו הערה.

(ב) הוגשה לבעל רישיון בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יפנה בעל הרישיון למקור שממנו התקבל המידע לקבלת תגובתו.

(ג) אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יפעל בעל הרישיון בהתאם ויודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי.

(ד) לא אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יודיע בעל הרישיון על כך ללקוח בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהיום שקיבל את תגובת מקור המידע, וירשום בדו"ח האשראי פרטים לענין גרסת הלקוח ותגובת מקור המידע, בדרך שקבע השר.

(ה) לא התקבלה תגובה ממקור המידע בתוך שלושים ימים מהיום שפנה אליו בעל הרישיון, יודיע על כך בעל הרישיון ללקוח, וימחק ויבער את נתוני האשראי שלגביהם פנה הלקוח אל בעל הרישיון.

(ו) פעל בעל הרישיון לפי הוראות סעיף זה, ימסור דו"ח אשראי מתוקן לכל מי שקיבל ממנו דו"ח אשראי לגבי אותו לקוח במשך ששת החודשים שקדמו לפעולתו האחרונה לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(ז) גילה מקור מידע כי נפלה טעות במידע שמסר לבעל רישיון לגבי לקוח, או שמידע כאמור תוקן או שונה בהתאם להוראת חיקוק או לפי פסק דין של בית משפט או הוראה של רשות מוסמכת, יודיע עלכך לכל בעל רישיון שמסר לו מידע כאמור מיד לאחר שגילה את הטעות או שנודע לו על התיקון או השינוי; נמסרה לבעל רישיון הודעה כאמור, יודיע עלכך ללקוח בהקדם האפשרי, וכן יתקן את המידע במאגר המידע שלו וימסור דוח אשראי מתוקן לפי הוראות סעיף קטן (ו).

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 416 (ה"ח 279)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1080

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134

הוספת סעיף קטן 31(ז)

ערעור על החלטת בעל רישיון

 
32. לקוח הרואה עצמו נפגע ממעשה או ממחדל של בעל רישיון לפי סעיף 31, רשאי לערער על כך בתוך 45 ימים לבית משפט השלום.

פרק ה': הפעלת שירות מידע על עוסקים

איסוף ומסירת מידע לגבי עוסק

 
33. בעל רישיון שירות מידע על עוסקים רשאי לאסוף ולהחזיק כל מידע שקיבל כדין על עוסק, לרבות נתוני אשראי על יחיד בפעילותו כעוסק בלבד, לכלול מידע כאמור בדו"ח אשראי ולמסור אותו למבקש דו"ח אשראי.

מנהל השירות

 
34. לא יפעיל בעל רישיון שירות מידע על עוסקים בלי שמכהן בו מנהל לשירות, והוראות סעיף 14 יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

החזקת מידע

 
35. בעל רישיון שירות מידע על עוסקים יחזיק מידע למשך תקופה של שבע שנים לפחות מיום קבלת המידע.

ציון מועד

 
36. בעל רישיון שירות מידע על עוסקים יציין בדו"ח האשראי, לגבי כל מידע שהוא מוסר בדו"ח, את המועד שבו קיבל את המידע.

פרק ו': שמירת סודיות, אחריות ותרופות

שמירת סודיות

 
37. מי שהגיע אליו מידע במהלך עבודתו או העסקתו בשירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים, לא יגלה אותו אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה או במידה הנדרשת לפי כל דין; הוראות סעיף זה לא יחולו על גילוי פרטים שאין בהם כדי לזהות את מי שהמידע נוגע אליו.

אחריות במסירת מידע לבעל שירות נתוני אשראי

 
38. (א) נקט מקור מידע אמצעים סבירים להבטחת נכונות המידע שהעביר לבעל רישיון שירות נתוני אשראי, ולקיום התנאים להעברתו לפי הוראות חוק זה, לא יישא באחריות בשל מסירת אותו המידע.

(ב) מקור מידע שהעביר מידע, בסוברו בתום לב כי המידע מותר להעברה לבעל רישיון שירות נתוני אשראי לפי חוק זה - לא יישא באחריות פלילית בשל מסירת אותו מידע.

(ג) מקור מידע שהעביר מידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי לפי הוראות חוק זה, לא יישא באחריות לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות.

(ד) העברת מידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי לפי הוראות חוק זה, לא תיחשב הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או חוזה, ומי שהעביר מידע כאמור, לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה.

סייג לאחריות של בעל רישיון

 
39. בעל רישיון שפעל בתום לב ולפי הוראות חוק זה, לא יישא באחריות לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (בחוק זה - חוק איסור לשון הרע).

הגנה לענין חוק איסור לשון הרע

 
40. העברת מידע לבעל רישיון שירות מידע על עוסקים לפי הוראות חוק זה, תיחשב ענין ציבורי לענין סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע.

עוולה בנזיקין

 
41. מעשה או מחדל של בעל רישיון או של מקבל דו"ח אשראי מבעל רישיון, בניגוד להוראות חוק זה, הוא עוולה בנזיקין, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליו, בכפוף להוראות חוק זה.

פרק ז': עיצום כספי ועונשין

עיצום כספי

 
42. (א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

(1) אסף או מסר נתוני אשראי שלא לפי הוראות סעיפים 16(א)(8), 17, 18, 19(1)(ח) ו-19(2);

(2) כלל מידע בדו"ח אשראי, בניגוד להוראות סעיף 22;

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(2א) יצר דירוג שלא לפי הוראת סעיף 26;

(3) מסר דו"ח אשראי בניגוד להוראות סעיף 28;

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

 
(4) לא פעל בהתאם להוראה מהוראות סעיף 31(ב) עד (ז).

(ב) היה לרשם יסוד סביר להניח כי מקור מידע לא העביר מידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי, לפי סעיף 24, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ג) היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) לא דיווח לרשם, לפי הוראות סעיף 8, על שינוי בפרט שמסר לפי הוראות סעיף 6;

(2) הפעיל שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים בלי שמכהן מנהל לשירות, בניגוד להוראות סעיף 14(א), או שמכהן בו מנהל שלא לפי הוראות סעיף 14(ב);

(3) עסק בלא אישור בעיסוק נוסף, שאינו שירות נתוני אשראי, בלא אישור הרשם, בניגוד להוראות סעיף 15;

(4) לא החזיק מידע למשך התקופה הנדרשת לפי סעיפים 20 או 33, או לא מחק כל נתון אשראי כנדרש לפי הוראות סעיף 20;

(5) מסר דו"ח אשראי חלקי שלא לפי הוראות סעיף 21;

(6) לא ציין בדו"ח אשראי את מועד קבלת המידע, בניגוד להוראות סעיפים 23 ו-36;

(7) לא מסר ללקוח דו"ח אשראי מעודכן, בניגוד לחובותיו לפי סעיף 25.

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 416 (ה"ח 279)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1080

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134

(א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

(1) אסף או מסר נתוני אשראי שלא לפי הוראות סעיפים 16(א)(8), 17, 18, 19(1)(ח) ו-19(2);

(2) כלל מידע בדו"ח אשראי, בניגוד להוראות סעיף 22;

(2א) יצר דירוג שלא לפי הוראת סעיף 26;

(3) מסר דו"ח אשראי בניגוד להוראות סעיף 28;

(4) לא פעל בהתאם להוראה מהוראות סעיף 31(ב) עד (ו) (ז).

עדכון סכום העיצום הכספי

 
43. העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

 
44. עיצום כספי ישולם, לפי דרישת הרשם בכתב, בתוך 30 ימים מיום קבלתה; הדרישה תוצא לאחר שהודע לנדרש לשלם את העיצום הכספי על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

הפרשי הצמדה וריבית

 
45. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן - הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו.

גביה

 
46. העיצום הכספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה)

שמירת אחריות פלילית

 
47. (א) אין בהוראות סעיף 42 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום בשל הפרה לפי סעיף 49(ב) או (ג) או לפי כל דין, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו.

(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי סעיף 49(ב) או (ג), לא יחויב בשלה בתשלום עיצום כספי, ואם שולם יוחזר לו סכום העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

ערעור על עיצום כספי

 
48. (א) על דרישה לשלם עיצום כספי ניתן לערער לבית משפט השלום.

(ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מיום שהודע על הטלת העיצום הכספי.

(ג) אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ד) התקבל הערעור, יוחזר סכום העיצום הכספי וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

(ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות לבית המשפט המחוזי, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

עונשין

 
49. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס הגבוה פי עשרה מן האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) הפעיל שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים בלא רישיון בניגוד להוראות סעיף 2(ב) או (ג) או בניגוד לתנאי הרישיון שניתן לפי חוק זה;

(2) גילה מידע בניגוד להוראות סעיף 37;

(3) אסף או מסר מידע שאינו מנתוני האשראי שהוא רשאי לאסוף או למסור לפי הוראות סעיפים 16(א)(1) עד (7) ו-19(1)(א) עד (ז);

(4) פרסם מידע בניגוד להוראות סעיף 27;

(5) אסף מידע, החזיק בו, כללו בדו"ח אשראי או מסרו לאחר, והמידע התקבל בעבירה לפי כל דין.

(ב) מי שעשה אחד המעשים המפורטים בסעיף 42(א), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ג) מי שעשה אחד המעשים המפורטים בסעיף 42(ג), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

אחריות בעל הרישיון ומנהל השירות

 
50. (א) בעל הרישיון ומנהל השירות יפקחו על עובדיהם או מורשיהם, לשם מניעת ביצוע עבירות לפי סעיף 49.

(ב) לא קיים בעל הרישיון או מנהל השירות (להלן - האחראי) את חובתו לפי סעיף קטן (א), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ג) נעברה עבירה לפי סעיף 49 על ידי עובד או מורשה של אחראי, חזקה היא כי האחראי הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח, כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

פרק ח': שונות

הודעה על הרשעה בפלילים

 
51. הורשע בעל רישיון או מנהל השירות בעבירה או שבית המשפט דחה ערעור על הרשעה כאמור, ימציא התובע לרשם העתק מפסק הדין; לענין סעיף זה, "עבירה" –

(1) עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות;

(2) עבירה לפי חוק זה;

(3) עבירה לפי סעיפים 236 עד 253, 290 עד 297, 414 עד 446 לחוק העונשין.

ביצוע ותקנות

 
52. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר בדבר -

(1) אופן החזקת מידע וצורת שמירתו במאגר המידע של בעל רישיון ודרכי ביעורו או מחיקתו מהמאגר של מידע זה;

(2) סדרי הדין בערעור על מעשה או מחדל של בעל רישיון או על החלטות הרשם לפי סעיפים 32 ו-48;

(3) כללי התנהגות וכללי אתיקה שיחולו על בעל רישיון, על מנהל השירות ועל כל מי שמפעיל שירות נתוני אשראי מטעמו של בעל רישיון;

(4) אגרות ותשלומים בעבור –

(א) מסירת מידע מהמדינה ומבנק ישראל לבעל רישיון;

(ב) בקשה לרישיון;

(ג) אגרה שנתית שתוטל על בעל רישיון;

(5) תשלומים שאותם רשאי לגבות תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיסי חיוב, וכל מי שיקבע השר לפי סעיף 24(ב) בעבור מסירת מידע לבעל רישיון.

(ב) תקנות לפי פסקאות (4) ו-(5) יותקנו באישור הועדה, ולפי פסקה (5) - גם בהתייעצות עם שר האוצר.

איסור התניה

 
53. אין להתנות על הוראות חוק זה.

שמירת דינים

 
54. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים – מס' 5

 
55. בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 16 יבוא:

"17. שירות נתוני אשראי - החלטה של רשות לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, למעט התקנת תקנות."

תיקון חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה – מס' 2

 
56. בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, בסעיף 1, בהגדרה "חוקר פרטי", בסופה יבוא "או לצורך מסירת ידיעות לבעל רישיון לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002".

תיקון חוק שיקים ללא כיסוי – מס' 5

 
57. בחוק שיקים ללא כיסוי, בסעיף 15, בסופו יבוא "או לצורך ביצוע חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002".

הוראת מעבר

 
58. מי שמסר כדין נתוני אשראי או מידע ערב כניסת חוק זה לתוקף, רשאי להמשיך למסור נתוני אשראי או מידע גם בלא קבלת רישיון לפי חוק זה, במשך חצי שנה מיום תחילת החוק.

תחילה

(תיקון מס' 1) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2003

צו תשס"ד-2004

 
59. (א) תחילתו של חוק זה ביום ח' בשבט התשס"ד (31 בינואר 2004)[1].

(א1) השר, באישור הועדה, רשאי בצו לדחות את תחילתו של החוק לתקופה נוספת שיקבע, ושלא תעלה על שישה חודשים.

(ב) מידע כאמור בסעיף 16(א)(3) לא יועבר אלא אם כן תחילת תקופת ההגבלה היא לאחר מועד פרסומו של החוק.

מיום 17.11.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1871 מיום 17.11.2002 עמ' 27 (ה"ח 3184)

(א) תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שנה מיום פרסומו ביום ב' באב תשס"ג (31 ביולי
2003)
.

 

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 526 (ה"ח 44)

(א) תחילתו של חוק זה ביום ב' באב תשס"ג (31 ביולי 2003) ח' בשבט תשס"ד (31 בינואר 2004).

(א1) השר, באישור הועדה, רשאי בצו לדחות את תחילתו של החוק לתקופה נוספת שיקבע, ושלא תעלה על שישה חודשים.

חובת התקנת תקנות

 
60. תקנות ראשונות הדרושות להפעלת החוק, והטעונות אישור הועדה, יועברו לאישורה עד יום כ"ו באדר א' התשס"ג (28 בפברואר 2003).

מיום 17.11.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1871 מיום 17.11.2002 עמ' 27 (ה"ח 3184)

60. תקנות ראשונות הדרושות להפעלת החוק, והטעונות אישור הועדה, יועברו לאישורה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה עד יום כ"ו באדר א' תשס"ג (28 בפברואר 2003).

 

תוספת

(סעיף 16)

 

 

אריאל שרון מאיר שטרית

ראש הממשלה שר המשפטים

משה קצב אברהם בורג

נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 

 

 * פורסם ס"ח תשס"ב מס' 1825 מיום 29.1.2002 עמ' 104 (ה"ח תשנ"ח מס' 2658 עמ' 100); תחילתו ביום 1.8.2004 (ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 242 – צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של החוק), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 31.1.2004).

תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1871 מיום 17.11.2002 עמ' 27 (ה"ח תשס"ב מס' 3184 עמ' 948) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 526 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 44 עמ' 572) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 415 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 279 עמ' 224) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 29.12.2011 (ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859 – צו תשס"ח-2008; תחילתו ביום 29.4.2008. ק"ת תשס"ט: מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510 – צו תשס"ט-2009. מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1080 – צו (מס' 2) תשס"ט-2009. ק"ת תש"ע: מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534 – צו תש"ע-2009. מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290 – צו (מס' 2) תש"ע-2010. ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134 – צו תשע"א-2011).

[1] תחילת החוק נדחתה ליום 1.8.2004, ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 242.

CreditCheck(R)    Social